Պետությունը օրենսդրորեն ամրագրել է, որ էկոլոգիական անընդմեջ կրթության պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն են'

ա) քաղաքացու էկոլոգիական գիտելիքների անհրաժեշտ նվազագույնը ստանալու պետական երաշխիքի ապահովումը.
բ) էկոլոգիական կրթության պարտադիր լինելը կրթական համակարգի բոլոր մակարդակներում, դրա շարունակականությունը և համալիր բնույթը.
գ) էկոլոգիական կրթության հարցերի ընդգրկումը էկոլոգիական նպատակային և ճյուղային բոլոր պետական ծրագրերում.
դ) էկոլոգիական կրթության ուղղվածությունը շրջակա բնական միջավայրի պահպանության խնդիրների լուծման ընթացքում.
ե) պետական քաղաքականության իրականացումն էկոլոգիական կրթության հարցերում:

Հ.Գ. Եկե՛ք գնահատենք, թե ինչպես է պետությունը կատարում իր պարտականությունը էկոլոգիական կրթության ապահովման հարցում: