Սուրբ Հակոբոս Առաքյալը պատվիրում է. «Խոսքը կատարողնե՛ր եղեք և ոչ թե միայն այն լսողներ» (Հակ. 1: 22): Աստծո Խոսքը տրված է մեզ, որպեսզի այն կատարելով ապրենք, որ չլինի, թե անպտուղ մնանք դատաստանի օրը (տես` Ղուկ. 8: 4-15):