Ըստ «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքի՝ զենք չեն կարող ձեռք բերել 18 տարին չլացած քաղաքացիները, զենքի տիրապետմանը խոչընդոտող հիվանդությունների բացակայության մասին բժշկական եզրակացություն չներկայացնողները,դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար դատապարտված անձինք,որոնց դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով չի մարվել:

Ինչպես նաև, ըստ օրենքի, զենք չեն կարող ձեռք բերել հանցագործությունկատարելու համար պատիժ կրողները, մշտական բնակության վայրչունեցողները, զենքի հետ անվտանգ վարվելու կանոնների իմացության շուրջստուգում անցնելու փաստը հաստատող, ինչպես նաև սույն օրենքովնախատեսված այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր չներկայացնողները:

Տեղեկացնենք, որ զենքի տիրապետմանը խոչնդոտող հիվանդությունների ևֆիզիկական թերությունների ցանկը որոշում է Հայաստանի Հանրապետությանկառավարությունը:

Բժշկական ստուգման կարգը սահմանում է առողջապահությանհանրապետական մարմինը: