Առանց վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար վարորդները կտուգանվեն սահմանված նվազագույն աշխատավարձի եռապատիկի չափով' հնգապատիկի փոխարեն:

 

Այս նոր կարգավորումն ամրագվել է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի լրամշակված տարբերակում, որն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 26-ից: Ինչպես «Արմենպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ արդարադատության նախարարությունից, նույն օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «վարելու իրավունք չունեցող անձանց» բառերից հետո լրացվել է «, ինչպես նաև ուժը կորցրած վարորդական վկայականով» բառերով, ինչպես նաև նույն մասի «քսանապատիկի» բառը փոխարինվել է «հիսնապատիկի» բառով:

 

Բացի այդ, հոդվածը լրացվել է 6-րդ մասով, ուր նշվում է, որ նույն հոդվածի առաջինից չորրորդ մասերով նախատեսված արարքները վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո' մեկ տարվա ընթացքում, երրորդ և ավելի անգամ կատարելը' առա ջացնում է տուգանքի նշանակում' տվյալ արարքների համար սահմանված տուգանքի եռապատիկի չափով: