Պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակավորապես սահմանափակված տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանցից բացառությունները։

 

Աղյուսակ 1. Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում տնտեսական գործունեության տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումներ

(Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը հաստատելու մասին» (ՏԳՏԴ) N 874-Ն հրամանի հավելվածի)

 
Կոդը ՏԳՏ սահմանափակում Սահմանափակումից բացառություններ
(I) Կացություն և հանրային սնունդ
 

 

55.1

Հյուրանոցների և համանման

 

բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

Բացառապես հյուրերի հաշվառման ռեգիստր վարելու պայմանով գործող ծառայություններ
 

 

55.2

Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ հանգստյան և տոնական օրերին հանգստի

 

կազմակերպման համար

55.20.3 – Հանգստյան տների գործունեություն

 

55.20.9 – Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

 

 

 

55.3

Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի

 

տրամադրման ծառայություններ

 

 

 

Չկան

55.9 Այլ հանգրվանների կազմակերպում Չկան
 

 

 

 

 

 

 

 

56.3

 

 

 

 

 

 

Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ

56.30.1             – Բարերի, սրճարանների գործունեություն

 

56.30.2              – Գարեջրատների, պանդոկների գործունեություն

56.30.4 – Շարժական կետերից խմիչքների, ըմպելիքների վաճառք

56.30.9 – Բարերի և խմիչքների մատուցման ծառայություններ այլ կետերից

Բացառվում են ուղեկցող ֆոնային երաժշտությունից զատ կենդանի կամ վերարտադրված երաժշտության մատուցմամբ կատարումները, ինչպես նաև՝ սոցիալական սերտ շփում ենթադրող այլ միջոցառումները, այդ թվում՝ պարերը,

ժամանցի և զվարճանքի այլ

Կոդը ՏԳՏ սահմանափակում Սահմանափակումից բացառություններ
    գործողությունները:
(J) Տեղեկատվություն և կապ
59.1  

 

 

 

 

 

Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն

59.11        – Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն

 

59.12         – Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն

59.13          – Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում՝ բացառապես «կինո- և տեսաժապավենների,  ԴՎԴ-ների   (DVD) և  համանման  արտադրանքի տարածում և բաշխում հեռուստակայանների միջև և կինո- և տեսաֆիլմերի տարածման իրավունքի

վաճառք և ձեռքբերում» մասով

(N) Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
 

 

 

 

 

 

 

82.3

 

 

 

 

 

 

 

Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում

82.30.2     – Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում

 

82.30.3     – Հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրում` ոչ ավելի, քան 5 հոգու մասնակցությամբ միջոցառումների համար

Բացառվում են ուղեկցող ֆոնային երաժշտությունից զատ կենդանի կամ վերարտադրված երաժշտության մատուցմամբ կատարումները, ինչպես նաև՝ սոցիալական սերտ շփում ենթադրող այլ միջոցառումները, այդ թվում՝ պարերը, ժամանցի և զվարճանքի այլ

գործողությունները:

(P) Կրթություն
 

 

 

85.2

 

 

 

Տարրական կրթություն

Ուսումնական գործընթացը՝ բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով:

 

Կազմակերպչական և այլ բնույթի

աշխատանքները՝ հաստատության ղեկավարի հրահանգներին համապատասխան:

 

 

 

85.3

 
 

 

Հիմնական և միջնակարգ, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

Ուսումնական գործընթացը՝ բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով:

 

Կազմակերպչական և այլ բնույթի աշխատանքները՝ հաստատության ղեկավարի հրահանգներին համապատասխան:

85.4 Հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն, 85.42.4 – Հետբուհական մասնագիտական կրթություն՝ բացառապես
Կոդը ՏԳՏ սահմանափակում Սահմանափակումից բացառություններ
  բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն ինտերնատուրայում և կլինիկական օրդինատուրայում կրթության մասով

 

Մնացածի մասով՝

Ուսումնական գործընթացը՝ բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով:

Կազմակերպչական և այլ բնույթի աշխատանքները՝ հաստատության ղեկավարի

հրահանգներին համապատասխան:

 

 

 

 

85.5

 

 

 

 

Այլ կրթություն

85․53․1․ – Ավտոսիրողների վարորդական դպրոցների գործունեություն

 

Ուսումնական գործընթացը՝ բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով:

Կազմակերպչական և այլ բնույթի աշխատանքները՝ հաստատության ղեկավարի

հրահանգներին համապատասխան:

85.6 Կրթության բնագավառում

 

օժանդակ գործունեություն

Բացառապես առցանց կամ հեռավար

 

եղանակով

(R) Մշակույթ, զվարճություններ, հանգիստ
 

 

 

 

 

90.0

 

 

 

 

Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն

90.01.0 – Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն՝ բացառապես փորձերի մասով, առավելագույնը 10 հոգու մասնակցությամբ թատերախմբերի, նվագախմբերի և երգչախմբերի դեպքում, առավելագույնը 7 հոգու մասնակցությամբ պարային խմբերի դեպքում

 

90.03 – Ստեղծագործական գործունեություն

 

 

 

 

 

 

 

 

91.0

 

 

 

 

 

 

 

Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն

91.01.3 – Արխիվների գործունեություն

 

91.02.0 – Թանգարանների գործունեություն՝ բացառապես բնության և պատմաճարտարապետական համալիրներից բաղկացած արգելոց- թանգարանների, ճարտարապետության և մոնումենտալ արվեստի հուշարձան- թանգարանների, տեսարժան վայրերին կից մշտական գործող ցուցասրահների և ցուցադրումների գործունեության մասով

91.03          – Պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործում և պահպանում

91.04          – Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնության հատուկ

պահպանվող տարածքների,

Կոդը ՏԳՏ սահմանափակում Սահմանափակումից բացառություններ
    արգելոցների գործունեություն
92.0 Շահումով խաղերի կազմակերպման

 

հետ կապված գործունեություն

92.00.5 – Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված

 

գործունեություն

 

 

 

93.2

 

 

Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն

93.29.9 – Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն՝ բացառապես բացօթյա տարածքներում զվարճությունների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորանքի վարձույթի մասով
(S) Սպասարկման այլ ծառայություններ
 

 

 

 

 

94.9

 

 

 

 

Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն

94.91.1           – Եկեղեցիներում, վանքերում, մզկիթներում, սինագոգներում և այլ պաշտամունքի վայրերում իրականացվող կրոնական ծիսական արարողություններ

 

94.91.2            – Կրոնական ծեսերի (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններ

94.92 – Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն

 

Ծանոթագրություն. աղյուսակի 3-րդ սյունակում սահմանված բացառությունները  ցույց են տալիս, թե սահմանափակված տնտեսական գործունեության տեսակի որ հատվածը և  ինչ կանոնով է թույլատրված»: