Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է ՀՀ Ազգային ժողովի Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանին առայժմ ձեռնպահ մնալ «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մա­սին» ՀՀ օրենքի նա­խա­գծի քննարկումից և հա­մա­գոր­ծ ակ­ցել կառավարության հետ՝ համատեղ, նոր օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքներում:

 

Հրանտ Բագրատ­յանի ներկայացրած նախագծով, որը պետք է քննարկվի կառավարության հոկտեմբերի 30-ի նիստում, առաջարկվում է տեղական արտադրության ալկոհոլային խմիչքների համար որպես ակցի­զային հար­կով հարկման բազա սահմանել միայն ենթաակցիզային ապրանքի արժեքը, նվազեցնել տեղական արտադրության խաղողի հումքից արտադրվող ալկոհո­լա­­յին խմիչք­ների համար ակցիզային հարկի դրույքաչափերը՝ միաժամանակ բարձրացնելով տե­ղա­կան արտադրության էթիլային սպիրտի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափերը:

 

Ըստ նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման՝ վերոնշյալ առա­ջարկու­թյունների ընդուն­­­ման արդյունքում կնվազեն խաղողի հումքից ստացված տեղական արտադրության ալկո­­­հո­լային խմիչքների գները, ինչն էլ կնպաստի խաղողի արտադրության ծավալ­ների աճին:

 

Ըստ գործադիրի' գինիների համար ակցի­զային հարկի դրույքաչափերը 2002 թվա­կա­նից չեն փո­փոխ­վել, մինչդեռ գինի­ների շուկա­յական գներն անցած տասը տարվա ընթաց­քում էականորեն բար­ձրացել են: «Գտնում ենք նաև, որ ակցիզային հարկի դրույքա­չափերի նվազեցումը չի կա­րող էականորեն փոխել ենթաակցիզային ապրանք­­ների գները, և հետևաբար չի ավելացնի խա­ղողի հումքից տեղական արտադրու­թյան ալկոհոլային խմիչքների իրացման և խաղողի ար­տադրության ծավալները, քանի որ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ խա­ղո­ղի հումքից արտադր­ված ալկոհոլային խմիչքների, օրինակ՝ գինիների, հիմնական մասի շու­կա­­յա­կան գնի մեջ ակցիզային հարկի մասնա­բա­ժինը չափազանց փոքր է:

 

 

Մաս­նա­վո­րապես, գի­նիների համար ներ­­կայումս ակցիզային հարկի դրույքաչափը սահ­ման­ված է 10 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 100 դրամ, ինչը նշանակում է, որ ակցի­զային հարկն ապ­րան­քի շուկա­յական գնի մեջ կազմում է առա­վելա­գույնը 5 տոկոս: Այսինքն' նախա­­գծով առաջարկ­վող ակցի­զա­յին հարկի դրույքա­չափերի իջեցման արդյուն­քում գինի­ների շուկայական գները, մեկ շիշ գինու հաշվարկով, կնվազեն առավելագույնը 15 դրա­մով, ինչը էական խթան չի կարող հանդիսանալ գինու սպառումը խթանելու համար:

 

Տեղական արտադրության ոգելից խմիչքների համար որպես ակցիզային հար­կով հարկման բազա միայն ենթաակցիզային ապրանքի արժեքը սահմանելը անհնարին կդարձնի ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտների նկատմամբ հարկային մարմնի կողմից իրակա­նաց­վող հարկային վարչարարությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ենթաակցիզային ապ­րանքի բացթողնման գնի մեջ ներառվում են ապրանքի գինը ձևավորող բազմաթիվ տա­ր­րեր, օրինակ՝ ապրանքային նշան, շշի արժեք, ձեռքբերված լիցենզիաների համար կատար­ված ծախսեր, ամորտիզացիոն մասհանումներ և այլ նյութական ու ոչ նյու թական ծախսեր»,- նշված է կառավարության հիմնավորման մեջ:

 

Նախագծով առաջարկվում է ակցիզային հարկը կիրառել տեղական արտադրության ապ­րանքի միայն բուն խմիչքի նկատմամբ, մինչդեռ, ներմուծված ապրանքի դեպքում փոփո­խու­թյուն չի կատարվում, ինչը գինիների և խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքների դեպքում կհանգեցնի տեղական արտադրության ապրանքի համե­մա­տու­թյամբ ավելի բարձր ակ­ցի­զա­յին հարկի գանձման:

 

«Վերջինս կհանդիսանա ներմուծված ապ­րան­­քի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի դրսևորում և կարող է դիտվել որպես տե­ղա­կան արտադրության ապրանքի հովանավորչության միջոց: Հետևաբար, նախագիծը հակա­սում է ԱՀԿ Մաքսերի և առևտրի գլխավոր համաձայնագրի (ՄԱԳՀ) Հոդված 3-ով (Ազգային մո­տեցում ներքին հարկման ու կա­նո­նակարգումների մասով) Հայաստանի Հանրապետության կող­մից ստանձնած պարտավո­րու­թյուն­ներին»,- նկատել է կառավարությունը:

 

Ելնելով շարադրվածից և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արժույթի միջազգային հիմ­նադրամի Երկարաձգվող ֆինանսավորման ծրագրի առաջին ստուգման շրջանակներում ՀՀ կառավարության մտադրությունների նախագծում ամրա­գրված է նաև ոգելից խմիչքների համար 2015 թվականից ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձ­րացման հարցը, գործադիրը նախագծի հեղի­նա­կին առաջարկում է առայժմ ձեռնպահ մնալ ներկայացված օրենքի նախագծի քննարկումից և հա­մա­գոր­ծակ­ցել կառավարության հետ՝ համատեղ, նոր օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքներում: